Neoddeliteľnou súčasťou našej školy je i školský klub detí. Pracuje v štyroch oddeleniach.
Prevádzka v školskom klube začína ráno o 6.30 hod.. Popoludní pokračuje po vyučovaní a trvá do 16.30 hod.. Celoročná činnosť v školskom klube vyplýva z Výchovného programu ŠKD a je zameraná na uspokojovanie záujmov detí v čase mimo vyučovania. Riadi sa podľa predpísaného režimu, ktorý sa v prípade potreby upravuje a prispôsobuje záujmom a potrebám detí.

Činnosť v klube je zaujímavá, pestrá a obohacujúca detský svet. Našou snahou je viesť deti ku zdravej komunikácii, zdvorilosti, slušnosti, vzájomnej pomoci, empatii, úcte, ale i k radosti z voľne stráveného času.

CHCEME SA NAUČIŤ:
- poznať a pochopiť seba samého
- dobre komunikovať s inými
- správne riešiť konflikty
- tolerovať aj tých spolužiakov, ktorí sú celkom iní
- byť empatickí, a vedieť vycítiť, čo kto prežíva, čo sa odohráva v jeho duši, či je práve teraz smutný, nazlostený alebo nešťastný
- brať iných žiakov takých, akí sú, s ich rozdielmi, odlišnosťami, chybami a nedostatkami
- meniť svoje správanie, keď sa ukáže, že nie je dobré, že nevedomky ubližujem iným
- stávať sa postupne ľudskejšími, pomáhať iným, slabším
- stáť na strane tých, ktorí to potrebujú
- naučiť sa nevysmievať sa tým, ktorí sú od nás slabší, zraniteľnejší
- naučiť sa pracovať v tíme, byť schopný sa s ostatnými dohodnúť, prijať dohodu, či kompromis
- pochopiť svoje správanie a správanie iných

Podmienkou členstva v ŠKD je okrem zaplatenia príspevku rodiča na činnosť detí aj dodržiavanie školského poriadku pre ŠKD.