ŠKOLSKÝ PORIADOK PRE ŠKD PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

1. Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok školského klubu detí (ďalej ŠKD) je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školy. ŠKD je súčasťou školy a plní úlohy v mimo vyučovacom čase.

2. Prevádzka a vnútorný režim

2.1. Riadenie a organizácia ŠKD

  1. ŠKD riadi riaditeľka školy, v prenesenej právomoci poverená zástupkyňa riad. školy.
  1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vedúca vychovávateľka v spolupráci s vedením školy. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí.
  2. Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity, oddychového, rekreačného, relaxačného, záujmového charakteru a prípravu na vyučovanie, ktorá sa riadi vypracovaným a schváleným výchovným programom , z ktorého sa vypracovávajú týždenné plány činnosti.
  3. Vychovávateľky ŠKD sú členkami MZ  pre ŠKD.

 

2.2.  Prevádzka ŠKD

  1. ŠKD je v prevádzke spravidla po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.30 do 8.00 hod. a od 11.30 do 16.30 hod. .
  2. Počas školských prázdnin posudzuje prevádzku ŠKD riaditeľka školy podľa počtu prihlásených detí, rozhoduje i o  rozsahu dennej prevádzky.
  3. ŠKD sa riadi režimom dňa a časovým harmonogramom týždennej činnosti, ktorý je uvedený  vo vých. programe.

Režim dňa ŠKD
6,30-7,45 – príchod detí do ŠKD, hry, relaxácia
7,45-8,00 – prechod detí do tried, príprava pomôcok na vyučovanie
11,35-14,00 – príprava na obed, hygiena, obed,  oddychová činnosť, relaxácia, VVČ v rámci TOV
14,00-15,10 – rekreačná činnosť, pobyt vonku, športová činnosť, vychádzky, spontánne hry, olovrant
15,10-15,45 – príprava na vyučovanie
15,45 -16,30 – úprava triedy, sebaobslužné činnosti, spájanie oddelení, oddychová činnosť, zábavné hry detí

2.3. Zaraďovanie žiakov

  1. Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a rozhodnutia o prijatí do ŠKD. Žiadosť o prijatie sa podáva  spravidla pri zápise do školy a platí 4 roky resp. počas celej dochádzky do ŠKD.
  2. O prijatí, vylúčení  a pokračovaní v dochádzke detí  do ŠKD  rozhoduje riaditeľ školy.

     Ak rodič v septembri nevyplní zápisný lístok na príslušný šk. rok, považuje sa dochádzka do ŠKD za ukončenú.

Podmienky na prijatie do ŠKD
Do klubu sa prednostne prijímajú:

Podmienky na vylúčenie z ŠKD