ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

V školskom roku 2023/2024 sa školský klub detí (ŠKD) nachádza v C-pavilóne (pavilóne ŠKD) pri jedálni a v B-pavilóne.

1. oddelenie v 2. A triede   - p. vychovávateľka: Bršelová Viera (2. A, 3. A)

2. oddelenie v 1. C triede - p. vychovávateľka: Bc. Pánisová Mária (1. C, 3. A)

3oddelenie v 1. B triede - p. vychovávateľka: Čirková Ľudmila (1. B, 2. B )

4. oddelenie v 1. A triede - p. vychovávateľka:
Bartová Jarmila ( 1. A, 3. B )

5. oddelenie v 2. C triede - p. vychovávateľka: Šimková Xénia ( 2. C, 4. A )

6. oddelenie v 3. B triede - p. vychovávateľka: Baloghová Jaroslava (4. A, 4. B, 5. A, 5. B )

Stretávacie oddelenie v ŠKD

 

ŠKD je v prevádzke: 6:30 - 7:45 hod. (ranný dozor) v 1.oddelení (2. A) v C-pavilóne (pavilóne ŠKD) pri jedálni, vstup do ranného ŠKD je do 7:35 hod.
                                    11:30 - 16:30 hod. v C-pavilóne ( "pavilóne ŠKD") pri jedálni a v B-pavilóne.
Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Rozsah dennej dochádzky žiaka a spôsob jeho odchodu z klubu detí uvedie zákonný zástupca v zápisnom lístku na príslušný šk. rok. Žiadosť o prijatie do ŠKD a zápisný lístok si môžete stiahnuť tu.
Do klubu detí sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú dochádzku,ktorých rodičia sú zamestnaní a dochádzajúce deti.
Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne.
Zápisný lístok na šk. rok 2023/2024 treba vypísať a obratom odovzdať p.vychovávateľke Pánisovej v rannom ŠKD 05. 09. 2023.
Zároveň je potrebné uhradiť i príspevok za ŠKD za prvé dva mesiace.
UHRADENIE PRÍSPEVKU ZA ŠKD JE PODMIENKOU ZARADENIA DIEŤAŤA DO ŠKD.
Príspevok možno uhradiť:
05. 09. 2023 (utorok) - svojej p. vychovávateľke v popoludňajšom ŠKD
                                                06. 09. 2023(streda) - svojej p. vychovávateľke v popoludňajšom ŠKD

Priestory ŠKD sú zabezpečené prostredníctvom elektronického vrátnika.

Deti, ktoré navštevujú ŠKD uhrádzajú príspevok podľa zákona MŠ vyhlášky o školských kluboch detí na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD. Rozsah tohto príspevku je riadne určený vyhláškou a presnú výšku určuje všeobecno-záväzné nariadenie (VZN) mesta Šurany.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Príspevok na našej škole vyberáme 1 raz za 2 mesiace,
čiže v septembri - za september, október,
v októbri - za november,december,
v decembri (alebo v januári - upresníme)- za január, február,
vo februári - za marec, apríl,
v apríli - za máj, jún.
Tento príspevok je 13 € / 1 mesiac.
Ak rodič, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, tento príspevok sa upravuje.

POKYNY K PREVÁDZKE ŠKD od 05. 09. 2023

Hore