ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 sa školský klub detí (ŠKD) nachádza v C-pavilóne (pavilóne ŠKD) pri jedálni a v B-pavilóne.

1. oddelenie v 1. A triede   - p. vychovávateľka: Šimková Xénia (1 .A,     )

2. oddelenie v 2. A triede - p. vychovávateľka: Bc. Pánisová Mária 2. A,       )

3oddelenie v 1. B triede - p. vychovávateľka: Čirková Ľudmila (1. B,       )

4. oddelenie v 1. C triede - p. vychovávateľka:
Bartová Jarmila (1. C,      )

5. oddelenie v 4. A triede - p. vychovávateľka: Bc. Sádovská Jana ( 4. A, 4. B)

Zberné oddelenie v ŠKD - bude aktualizované podľa rozvrhu

 

ŠKD je v prevádzke: 6:30 - 7:45 hod. (ranný dozor) v 1.oddelení (1. A) v C-pavilóne (pavilóne ŠKD) pri jedálni, vstup do ranného ŠKD je do 7:35 hod.
                                    11:30 - 16:30 hod. v C-pavilóne ( "pavilóne ŠKD") pri jedálni a v B-pavilóne.
Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Rozsah dennej dochádzky žiaka a spôsob jeho odchodu z klubu detí uvedie zákonný zástupca v zápisnom lístku na príslušný šk. rok. Žiadosť o prijatie do ŠKD a zápisný lístok si môžete stiahnuť tu.
Do klubu detí sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú dochádzku,ktorých rodičia sú zamestnaní a dochádzajúce deti.
Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne.
Zápisný lístok na šk. rok 2022/2023 treba vypísať a obratom odovzdať p.vychovávateľke Pánisovej v rannom ŠKD 06. 09. 2022.
Zároveň je potrebné uhradiť i príspevok za ŠKD za prvé dva mesiace.
UHRADENIE PRÍSPEVKU ZA ŠKD JE PODMIENKOU ZARADENIA DIEŤAŤA DO ŠKD.
Príspevok možno uhradiť: 06. 09. 2022 (utorok) - do 8:15 v ŠKD p. vych. Pánisovej v C-pavilóne
                                                06. 09. 2022(utorok) - svojej p. vychovávateľke v popoludňajšom ŠKD
                                                07. 09. 2021(pondelok) - svojej p. vychovávateľke v popoludňajšom ŠKD

Priestory ŠKD sú zabezpečené prostredníctvom

Deti, ktoré navštevujú ŠKD uhrádzajú príspevok podľa zákona MŠ vyhlášky o školských kluboch detí na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD. Rozsah tohto príspevku je riadne určený vyhláškou a presnú výšku určuje všeobecno-záväzné nariadenie (VZN) mesta Šurany.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Príspevok na našej škole vyberáme 1 raz za 2 mesiace,
čiže v septembri - za september, október,
v októbri - za november,december,
v decembri (alebo v januári - upresníme)- za január, február,
vo februári - za marec, apríl,
v apríli - za máj, jún.
Tento príspevok je 11 € / 1 mesiac.
Ak rodič, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, tento príspevok sa upravuje.

POKYNY K PREVÁDZKE ŠKD od 06. 09. 2022

Hore