ZMENA PREVÁDZKY RANNÉHO ŠKD OD 18. 01. 2023

Oznamujeme rodičom, že prevádzka ranného ŠKD je od 6:30 hod. do 7:30 hod. Od 7:30 hod. je možný vstup do tried, nakoľko je zabezpečený dozor na chodbách.

 

ZMENA PREVÁDZKY ŠKD OD 25. 04. 2022

Oznamujeme rodičom, že vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 od 25. 04. 2022 (pondelok) bude prevádzka ŠKD  v pôvodnom režime.
Vstup do ranného ŠKD je do 7:35 hod., potom sa dvere zatvoria. Vstup do budovy je možný potom o 7:45 hod., kedy je zabezpečený dozor na chodbách.
Je povolený vstup do budovy k zvončekom, rodič preberá dieťa z popoludňajšieho ŠKD prostredníctvom zvonenia do svojho oddelenia a nie prostredníctvom telefonického dohovoru.
Týmto dňom neposielame deti na telefonický dohovor!
Všetky oznamy i oznamy o tom, kde sa oddelenie nachádza, nájdete na nástenke nad zvončekmi.
Prosíme rodičov o rešpektovanie tejto skutočnosti.
Ďakujeme za porozumenie!

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 sa školský klub detí (ŠKD) nachádza v C-pavilóne (pavilóne ŠKD) pri jedálni.

1. oddelenie v 2.A triede   - p. vychovávateľka: Šimková Xénia (2.A, 4.B)

2. oddelenie v 1.A triede - p. vychovávateľka: Bc. Pánisová Mária (1.A, 3.A)

3oddelenie v 1.B triede - p. vychovávateľka: Čirková Ľudmila (1.B, 3.B, 4.A)

4. oddelenie v 1.C triede - p. vychovávateľka:
Bartová Jarmila (1.C, 2.B)

Zberné oddelenie v ŠKD - bude aktualizované podľa rozvrhu

 

 

ŠKD je v prevádzke: 6:30 - 7:45 hod. (ranný dozor) v 1.oddelení (2.A) v C-pavilóne (pavilóne ŠKD) pri jedálni, vstup do ranného ŠKD je do 7:35 hod.
                                    11:30 - 16:30 hod. v "pavilóne ŠKD" pri jedálni.
Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Rozsah dennej dochádzky žiaka a spôsob jeho odchodu z klubu detí uvedie zákonný zástupca v zápisnom lístku na príslušný šk. rok. Žiadosť o prijatie do ŠKD a zápisný lístok si môžete stiahnuť tu.
Do klubu detí sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú dochádzku,ktorých rodičia sú zamestnaní a dochádzajúce deti.
Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne.
Zápisný lístok na šk. rok 2021/2022 treba vypísať a obratom odovzdať p.vychovávateľke Pánisovej v rannom ŠKD 03. 09. 2021.
Zároveň je potrebné uhradiť i príspevok za ŠKD za prvé dva mesiace.
UHRADENIE PRÍSPEVKU ZA ŠKD JE PODMIENKOU ZARADENIA DIEŤAŤA DO ŠKD.
Príspevok možno uhradiť: 03. 09. 2021 (piatok) - do 8:30 v ŠKD p. vych. Pánisovej
                                                03. 09. 2021(piatok) - v čase 8:30 - 16:00 hod. v riaditeľni/zástupcovni školy
                                                06. 09. 2021(pondelok) - v čase 7:30 - 16:00 hod. v riaditeľni/zástupcovni školy

Deti, ktoré navštevujú ŠKD uhrádzajú príspevok podľa zákona MŠ vyhlášky o školských kluboch detí na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD. Rozsah tohto príspevku je riadne určený vyhláškou a presnú výšku určuje všeobecno-záväzné nariadenie (VZN) mesta Šurany.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Príspevok na našej škole vyberáme 1 raz za 2 mesiace,
čiže v septembri - za september, október,
v októbri - za november,december,
v decembri (alebo v januári - upresníme)- za január, február,
vo februári - za marec, apríl,
v apríli - za máj, jún.
Tento príspevok je 9 € / 1 mesiac.
Ak rodič, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, tento príspevok sa upravuje.

POKYNY K PREVÁDZKE ŠKD od 03. 09. 2021

Hore