PRIPRAVUJEME:

V dňoch 10. a 11. apríla budeme vyberať rodičovský príspevok za mesiace máj, jún.

 

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 sa školský klub detí (ŠKD) nachádza v "pavilóne ŠKD "pri jedálni.

1. oddelenie v 1.B triede - p. vychovávateľka: Šimková Xénia

2. oddelenie v 2.A triede - p. vychovávateľka: Bc. Pánisová Mária

3oddelenie v 1.C triede - p. vychovávateľka: Čirková Ľudmila

4. oddelenie v 1.A triede - p. vychovávateľka:
Danielová Miriam

Zberné oddelenie v ŠKD

ŠKD je v prevádzke: 6.30 - 7.45 hod. (ranný dozor) v 1.B triede v "pavilóne ŠKD" pri jedálni, vstup do ranného ŠKD je do 7.35 hod.
                                   11.30 - 16.30 hod. v "pavilóne ŠKD" pri jedálni.
Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Rozsah dennej dochádzky žiaka a spôsob jeho odchodu z klubu detí uvedie zákonný zástupca v zápisnom lístku na príslušný šk. rok. Žiadosť o prijatie do ŠKD a zápisný lístok si môžete stiahnuť tu.
Do klubu detí sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú dochádzku,ktorých rodičia sú zamestnaní a dochádzajúce deti.
Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne.
Zápisný lístok na šk. rok 2018/2019 treba vypísať a obratom odovzdať p.vychovávateľke v rannom ŠKD 4. 9. 2018. Zároveň je potrebné uhradiť i príspevok za ŠKD za prvé dva mesiace (svojej p. vychovávateľke v popoludňajšom ŠKD).
Deti, ktoré navštevujú ŠKD uhrádzajú príspevok podľa zákona MŠ vyhlášky o školských kluboch detí na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD. Rozsah tohto príspevku je riadne určený vyhláškou a presnú výšku určuje všeobecno-záväzné nariadenie (VZN) mesta Šurany.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Príspevok na našej škole vyberáme 1 raz za 2 mesiace,
čiže v septembri - za september, október,
v októbri - za november,december,
v decembri - za január, február,
vo februári - za marec, apríl,
v apríli - za máj, jún.
Tento príspevok je 7 € / 1 mesiac.
Ak rodič, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, tento príspevok sa upravuje.

Hore