ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

V školskom roku 2020/2021 sa školský klub detí (ŠKD) nachádza v "pavilóne ŠKD "pri jedálni.

1. oddelenie v 1.A triede   - p. vychovávateľka: Šimková Xénia (1.A, 3.B)

2. oddelenie v 2.A triede - p. vychovávateľka: Bc. Pánisová Mária (2.A, 4.A)

3oddelenie v 2.B triede - p. vychovávateľka: Čirková Ľudmila (2.B, 3.A, 3.C)

4. oddelenie v 1.B triede - p. vychovávateľka:
Danielová Miriam (1.B, 4.B)

Zberné oddelenie v ŠKD

ŠKD je v prevádzke: 6:30 - 7:45 hod. (ranný dozor) v 1.oddelení (1.A) v "pavilóne ŠKD" pri jedálni, vstup do ranného ŠKD je do 7:35 hod.
                                    11:30 - 16:30 hod. v "pavilóne ŠKD" pri jedálni.
Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Rozsah dennej dochádzky žiaka a spôsob jeho odchodu z klubu detí uvedie zákonný zástupca v zápisnom lístku na príslušný šk. rok. Žiadosť o prijatie do ŠKD a zápisný lístok si môžete stiahnuť tu.
Do klubu detí sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú dochádzku,ktorých rodičia sú zamestnaní a dochádzajúce deti.
Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne.
Zápisný lístok na šk. rok 2020/2021 treba vypísať a obratom odovzdať p.vychovávateľke Pánisovej v rannom ŠKD 03. 09. 2020.
Zároveň je potrebné uhradiť i príspevok za ŠKD za prvé dva mesiace.
POZOR ZMENA!
Príspevok môžete uhradiť: - p. vych. Pánisovej v rannom ŠKD dňa 03. 09. 2020 v čase od 6:30 hod. do 8:00 hod.
                                           -
v riadieľni školy v dňoch 03. a 04. 09. 2020 v čase od 12:00 hod. do 16:30 hod..

UHRADENIE PRÍSPEVKU ZA ŠKD JE PODMIENKOU ZARADENIA DIEŤAŤA DO ŠKD.
Deti, ktoré navštevujú ŠKD uhrádzajú príspevok podľa zákona MŠ vyhlášky o školských kluboch detí na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD. Rozsah tohto príspevku je riadne určený vyhláškou a presnú výšku určuje všeobecno-záväzné nariadenie (VZN) mesta Šurany.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Príspevok na našej škole vyberáme 1 raz za 2 mesiace,
čiže v septembri - za september, október,
v októbri - za november,december,
v decembri (alebo v januári - upresníme)- za január, február,
vo februári - za marec, apríl,
v apríli - za máj, jún.
Tento príspevok je 9 € / 1 mesiac.
Ak rodič, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, tento príspevok sa upravuje.

 

POKYNY K PREVÁDZKE ŠKD od 03. 09. 2020 do 14. 09. 2020

 

PREVÁDZKA ŠKD od 13. 10. 2020

PREBERANIE DETÍ Z ŠKD

Dieťa bude rodič preberať z ŠKD:

- prostredníctvom telefonického dohovoru s vychovávateľkou, ktorý urobí od dverí budovy školy a ktorá ho pošle von pred budovu. Rodič do budovy nevstupuje (ani k zvončekom).Telefónny kontakt do každého oddelenia je na oznamovej tabuli na dverách budovy. V momente, ako rodič požiada telefonicky o poslanie svojho dieťaťa von a dieťa opustí budovu školy, preberá za neho zodpovednosť rodič.

- V prípade, že bude môcť ísť dieťa domov samo, treba to písomne oznámiť. Ak to má podchytené v zápisnom lístku od začiatku šk. roka, platí táto skutočnosť naďalej - informujte nás prosím len o zmenách.

Hore