NÁUČNÝ KVÍZ "ROK CYRILA A METODA"

Pri príležitosti 1150 výročia  príchodu Cyrila a Metoda na naše územie sa v ŠKD konal dňa 9. mája 2013 náučný kvíz s názvom „Rok Cyrila a Metoda“. Spolu so všetkými piatimi oddeleniami sme si pripomenuli počiatky nášho jazyka, s ktorým úzko súvisí vystupovanie práve týchto solúnskych bratov, ktorí sa v r. 863 dostavili na Veľkú Moravu, kde začali učiť prostý ľud slovanskému jazyku, písať a čítať a dodržiavať poriadok v spoločenskom živote. Objasnili sme si pôvod dvojkríža, ktorý tvorí súčasť slovenskej zástavy, pôvod hlaholiky i Proglasu. Potom nasledoval krátky film zo života slovanských vierozvestcov. Kým deti rozdelené do piatich skupín riešili kvíz s otázkami na danú tému, ostatné nelenili a odpovedali na pripravené hádanky, za čo dostali i sladkú odmenu. Za svoju šikovnosť a koncentráciu boli „súťažiaci“ ocenení peknými diplomami i vecnými cenami. Deti boli šikovné a už vopred informované o danej téme, pretože pani učiteľky už pred kvízom rozprávali deťom o sviatku, ktorý slávime 5. júla a taktiež areál školy bol vyzdobený portrétmi Cyrila a Metoda i ukážkami prvého slovanského písma.

Fotky nájdete tu.