PRÍRODOVEDNÝ KVÍZ

Mesiac apríl je známy ako Mesiac lesov. V školskom klube sme ho prežili celý v duchu ochrany prírody. Pripomenuli sme si niekoľko významných sviatkov, ktoré sú v tomto mesiaci, napr. Deň vtáctva a Deň Zeme, rozprávali sme sa o význame separovania odpadu a urobili sme si i nástenku na túto tému. V každom oddelení nám pani vychovávateľky čítali zaujímavé príbehy o prírode. Ukončili sme ho dvoma zaujímavými akciami. Jednou bol "Prírodovedný kvíz" pod vedením pani vychovávateľky Pánisovej a tou druhou bola akcia s názvom "Za čisté Šurany".
V prírodovednom kvíze reprezentovali každé oddelenie 4 deti, no aktívne sa zapojili aj ostatní. Odpovedali na niekoľko pripravených otázok, riešili tajničku a hádali hádanky. Všetci zúčastnení boli odmenení, súťažiaci získali pre svoje oddelenie aj diplom. Na záver si každé oddelenie losovalo obálku s témou, na ktorú potom kreslili obrázky. Počasie nám prialo, tak sme celé popoludnie mohli prežiťvonku na školskom dvore priamo obklopení prírodou.
Pri akcii "Za čisté Šurany" sme sa vybrali do okolia. Každé oddelnie si zvolilo svoju trasu, na ktorej vyzberali odpadky. Všetci sme sa potom stretli na určenom mieste, informovali sme sa navzájom o najviac znečistených miestach a na záver sme sa i zahrali.

Viac fotiek nájdete tu.